Βιομηχανικό

• Ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικούς χώρους κλπ. (Για ψύξη, θέρμανση, ζεστό νερό, τροφοδοσία)

• Αθλητικοί χώροι (ψύξη, θέρμανση, ζεστό νερό, λειτουργία πισίνων κλπ.)

• Γεωργία (ψύξη, θέρμανση, ξήρανση, καύση, καλλιέργειες θερμοκηπίου κ.λπ.)

 • Κτηνοτροφία (ψύξη, θέρμανση, καύση, καλλιέργεια κ.λπ.)